Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím přihlášky k pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zpracování poskytnutých údajů je nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy. V případě, že klient s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze pojistnou smlouvu uzavřít.

2. Poskytnuté osobní údaje budou použity pro účel uzavření pojistné smlouvy a následné správy pojištění a nebudou poskytnuty třetí osobě vyjma společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG., u které je pojistná smlouva uzavřena. Citlivé osobní údaje týkající se potvrzení členství v Odborovém svazu státních orgánů a organizací (dále jen „OS SOO“) jsou podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. Tyto údaje slouží pouze jako podklad pro uzavření smlouvy a nebudou předávány žádné třetí osobě.

3. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, členství v OS SOO (dále jen „osobní údaje“).

4. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Klient má samozřejmě právo vyjádřit svůj nesouhlas s využitím osobních údajů k těmto účelům, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného správci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření pojistné smlouvy.

5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při vyplnění přihlášky uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se klient domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


  Související dokumenty

  M 100/14 VPP M-100/14
  Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů
  M 800/14 ZPP M-800/14
  Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
  Podmínky ochrany osobních údajů Podmínky ochrany osobních údajů
  Podmínky ochrany osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb.

  Související software