Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci dotazníku

  1. Uděluji tímto svůj výslovný souhlas organizaci Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje týkající se mojí osoby, tj.:
    · jméno, příjmení a titul,
    · věk (interval),
    · pohlaví,
    · bydliště,
    · e-mailová adresa,
    · dosažené vzdělání,
    · povolání,
    · místo výkonu povolání.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je vytvoření a správa databáze respondentů pro sběr dat a ověření jejich identity pro sběr dat prostřednictvím dotazníkového šetření či účasti na kulatých stolech v rámci aktualizace Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030 schváleného vládou v roce 2018 a zpracování podkladů pro Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN.

  3. Osobní údaje uvedené v registračním formuláři je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a budou zpracovány za účelem výběru účastníků do dotazníkových šetření či účasti na kulatých stolech a dále za účelem vyhodnocení odpovědí z dotazníku, které však bude provedeno v anonymizované podobě.

  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

    Gatum Advisory s.r.o. se sídlem Italská 2581/67, 120 00, Praha

  5. Údaje budou zpracovány po dobu 3 let, pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů.

  6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

  7. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce: Mgr. Jan Mareš, vedoucí odd. udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí ČR, Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, Jan.Mares@mzp.cz

  8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

    · právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
    · právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
    · právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
    · právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
    · právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
    · právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  9. Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů naleznete na webových stránkách:

Copyright © , GATUM s.r.o., All Rights Reserved.